PFA med rekordafkast på 57,6 mia. kr. og fortsat vækst i 2019

PFA opnåede i 2019 afkast på 57,6 mia. kr. og havde vækst med tilgang af 725 nye virksomheds- og organisationskunder. Ny strategi med fokus på ansvarlighed og lønsomhed skal være med til at bringe PFA i front på det bæredygtige område og skabe bedre balance på forsikringsområdet.

PFA’s kunder fik i 2019 et samlet afkast af deres opsparinger på 57,6 mia. kr. Det er historisk højt i PFA i et år, hvor de finansielle markeder oplevede flotte stigninger på tværs af alle aktivklasser. Det har givet et afkast til PFA’s kunder på op til 19,0 pct.

”2019 udviklede sig til at blive et ekstraordinært godt år på finansmarkederne, hvilket også er kommet pensionsopsparerne til gode. Særligt ført an af store aktiestigninger, men hvor også de unoterede investeringer, der i dag udgør et solidt fundament under kundernes opsparinger i PFA, bidrog positivt. Den store værditilvækst på kundernes depoter sidste år er glædeligt i en tid, hvor der er usikkerhed om, hvor længe opturen på finansmarkederne kan fortsætte,” siger Allan Polack, Group CEO i PFA.

Afkastet i 2019 runder af på et gyldent årti, hvor en kunde med PFA’s anbefalede investeringsprofil vil have fået et akkumuleret afkast på 130 pct., siden PFA Plus blev introduceret. Der er altså tale om mere end en fordobling af opsparingen alene på grund af afkastet i de seneste 10 år.

Markedsleder med fortsat vækst

PFA fortsatte i 2019 med at have solid vækst i de løbende indbetalinger, som steg med 5,2 pct. Året bød på tilgangen af 725 nye virksomheds- og organisationskunder, mens kun 66 forlod PFA. De samlede kundemidler steg med 67 mia. kr. til 560 mia. kr. Blandt andet er indbetalingerne via Letpension-samarbejdet steget med 28 pct., hvor en række pengeinstitutter tilbyder PFA’s pension og forsikring til deres kunder.

Forsikringsresultat for 2019 var på 340 mio. kr., mens resultatet før skat var på 301 mio. kr. Resultatet er på niveau med det forventede, og samlet set acceptabelt på trods af et utilfredsstillende resultat på syge- og ulykkesforsikring. Kundernes andel af resultatet var på 289 mio. kr., som overføres til PFA KundeKapital, som er PFA’s model for overskuds- og risikodeling med kunderne. Dertil kommer investeringsafkast mv. på 138 mio. kr. samt udlæg fra egenkapitalen for året på 124 mio. kr., så det samlede beløb, der overføres til PFA KundeKapital, ender på 551 mio. kr. af årets resultat.

”Det er glædeligt, at kunderne fortsat vælger os til, og at vi kan blive ved med at vokse i et modent marked. Vi har en stærk kombination i form af vores forretningsmodel, vores stærke værditilbud mod kunderne, vores gode omdømme og vores partnerskaber, som gør, at vi er en attraktiv pensionsleverandør for både store og små virksomheder,” siger Allan Polack.

PFA er fortsat landets største kommercielle pensionsselskab og fortsatte i 2019 med at udbygge sine tilbud til kunderne. Gennem et strategisk samarbejde med LB Forsikring har kunderne bl.a. fået adgang til attraktive skadesforsikringer fra årsskiftet.

PFA’s omkostninger pr. forsikret var på 699 kr., hvilket er på niveau med 2018. PFA er dermed fortsat det kommercielle selskab i Danmark, som har de laveste omkostninger pr. forsikret.

Ambitiøs genopretningsplan under eksekvering på syge- og ulykkesområdet

I 2019 har PFA udbetalt ca. 3,3 mia. kr. til ca. 91.000 pårørende og kunder, som er blevet ramt af kritisk sygdom, har fået nedsat erhvervsevne eller har haft brug for behandling eller operation via PFA Helbredssikring. Det fortsat stigende træk på forsikringerne i PFA er stærkt medvirkende til, at resultatet på syge- og ulykkesområdet ender på -2,27 mia. kr. i 2019.

Underskuddet på forsikringsområdet har ført til, at der allerede er blevet iværksat en omfattende genopretningsplan for at komme underskuddet til livs og for at få en bedre balance på området. Planen er blevet integreret i løbet af 2019 og fortsat et fokusområde i 2020.

”Underskuddet er naturligvis stærkt utilfredsstillende. Vi har derfor i 2019 gennemført en større omstrukturering af forsikringsområdet og tilført endnu flere ressourcer. Der skal være en bedre balance, og derfor er der lagt en langsigtet genopretningsplan, som involverer afdelinger på tværs af organisationen. Vi begynder så småt at se de første forbedringer, men det bliver et langt sejt træk at rette op på det, og det har vores højeste prioritet,” siger Allan Polack.

Ny strategi sætter ansvarlighed i centrum

Med årsrapporten for 2019 sætter PFA punktum for sin hidtidige Strategi2020, der erstattes af en ny strategi under navnet ”Kommerciel Ansvarlighed 2023”.

”Kommerciel Ansvarlighed 2023” tager afsæt i, at PFA ser kommerciel værdiskabelse og ansvarlighed som hinandens forudsætninger. Strategien skal sikre, at PFA fortsat udbygger sin position som det førende pensionsselskab ved at opfylde tre overordnede mål, der er (1) Bedst til bæredygtigt afkast (2) Markedets højeste kundeloyalitet (3) Solidt fundament og lønsom vækst.

”For at være det førende pensionsselskab skal et stærkt kommercielt fokus og ansvarlighed gå hånd i hånd. Vi vil skabe lønsom vækst og leve op til vores formål om at sikre det gode liv for kunderne i fremtiden. Ansvarlighed er en kerneværdi i PFA, og vi ser omverdenens forventninger på området stige, og derfor er vores samfundsansvar helt centralt, når vi driver forretning. Derfor hedder vores strategi Kommerciel Ansvarlighed 2023,” siger Allan Polack.

Et centralt element i strategien er et fortsat stigende fokus på ansvarlighed i PFA’s investeringer. Det sker bl.a. med lanceringen af det nye klimavenlige pensionsprodukt PFA Klima Plus, som målrettet støtter op om at reducere CO2-udledningen. Et andet er at skabe bedre balance i de enkelte virksomheders skadesresultatet.

Nøgletal for 2019

 • Resultat før skat er på 301 mio. kr. (-60 mio. kr.)*
 • PFA KundeKapitals andel af forsikringsresultatet er på 289 mio. kr. (366 mio. kr.)*
 • Årets resultat er på 70 mio. kr. efter skat (10 mio. kr.)*
 • De samlede indbetalinger er på 39,4 mia. kr. (37,4 mia. kr.)*
 • Løbende indbetalinger er på 23,1 mia. kr. (22,0 mia. kr.)*
 • Resultat på syge- og ulykkesforsikring er på -2.273 mio. kr. (-1.134 mio. kr.)*
 • Omkostninger pr. forsikret er på kr. 699 (kr. 696 kr.)*
 • Det samlede investeringsafkast er på 57,6 mia. kr. (-5,3 mia. kr.)*
 • Afkast i markedsrente før skat på mellem 6,4 og 19,0 pct. inkl. KundeKapital (-5,7 og 0,3 pct.)
 • Afkast i gennemsnitsrenteprodukter er på 2,6 pct. (1,4 pct.)*
 • De samlede kundemidler udgør 560 mia. kr. (493 mia. kr.)*

* tal for 2018

Oplysning

I løbet af første halvår 2019 er der i forbindelse med skift af datakilde til beregning af hensættelser i syge- og ulykkesforsikring samt hensættelser til markedsrente konstateret fejl i data. Dette har givet anledning til ændring af sammenligningstal for 2018. En oversigt over de gennemførte ændringer kan findes i årsrapporten.
 

For yderligere oplysninger

Pressechef Kristian Lund Pedersen på 39 17 58 79 eller klp@pfa.dk