Ansvarlig forretnings-praksis

Ansvarlig forretningspraksis handler om, at PFA har politikker og retningslinjer, der understøtter en fair og ansvarsbevidst forretningsadfærd og sikrer høj troværdighed om PFA.

Ansvarlige indkøb som en del af kontraktindgåelsen

PFA har siden 2013 haft en Code of Conduct, baseret på FN Global Compacts 10 principper, som vi anvender, når der indgås aftaler med eksterne samarbejdspartnere. Vi reviderede vores Code of Conduct i 2016, så indholdet sætter fokus på leverandørens arbejde med ansvarlighed herunder ledelsessystemer og due diligence.

PFA’s politik for skatter og afgifter

Skattepolitik

PFA er forvalter af en stor del af den danske pensionsformue. PFA-koncernens selskaber betaler skatter og afgifter som virksomhed, arbejdsgiver og investor. PFA afregner også skatter og afgifter på pensionsområdet for kunderne. PFA ønsker at bidrage til en øget transparens på skatte- og afgiftsområdet. Derfor har bestyrelserne i PFA Holding og de øvrige PFA-selskaber vedtaget en skattepolitik, som gælder for hele PFA-koncernen.

 

PFA arbejder derudover for ansvarlig skatteadfærd mere generelt.  

    
PFA’s bidrag på skatte- og afgiftsområdet

PFA betaler og opkræver årligt en række skatter og afgifter. Nedenfor er en oversigt over, hvad PFA har betalt og opkrævet. Tallene omfatter PFA koncernens 100 pct. ejede selskaber.

Samlede skatter og afgifter afregnet af PFA (mio. kr.)* 2020  2019  2018 
Selskabsskat: 0
Lønsumsafgift:  166 157  131
Ejendomsskat:  124 110** 96**
Skadesforsikringsafgift: 7
Øvrige afgifter:  2 1
Pensionsafkastskat:  3.909 6.749  841
Afgifter efter pensionsbeskatningsloven:  765 679  616
A-skat og AM-bidrag (pensioner):  4.845 4.765  4.546
A-skat og AM-bidrag (medarbejdere):  443 421  414
Moms:  39 44  94

Sum:

 10.301 12.933** 6.746***

* Tallene er opgjort pr. 31. december 2020 og afrundet til nærmeste hele tal. Der vil komme ændringer i nogle af tallene i forbindelse med endelig opgørelse forud for endelig indberetning.

** Reguleret i forhold til tidligere offentliggørelse.

*** Da vi i 2019 har samlet skatteregnskabet i én tabel, er summen for 2018  reguleret.

Ordning for whistleblowing

PFA’s ordning for whistleblowing er indført som led i at styrke den gode virksomhedsledelse. I PFA sætter vi ordentlighed højt, og vi ønsker at afdække uetiske, ulovlige eller uforsvarlige forhold.

PFA’s medarbejdere, kunder og eksterne samarbejdspartnere har derfor en ekstra mulighed for at rapportere om uetiske, ulovlige eller uforsvarlige forhold, der strider mod PFA’s politikker og værdisæt. Det drejer sig om alvorlige sager, der fx truer PFA’s indtjening eller omdømme. Det kan være ved områder som svindel, bestikkelse, afpresning, misbrug af intern viden, overtrædelse af den finansielle lovgivning eller lignende.

Hensigten med ordningen er at skabe et supplement til ledelsessystemet, hvor ledelse og medarbejdere anonymt kan indberette om kritisable forhold, alvorlige forseelser eller mistanke herom i virksomheden, uden det sætter anmelderen i en ubekvem situation, eller skader anmelderens status på jobbet.

Ordentlig forretningspraksis

I PFA skaber vi værdi til kunderne ved en langsigtet, ansvarlig økonomisk vækst, som er baseret på en fair og ordentlig forretningspraksis, der afspejler sig i alle PFA’s forretningsforhold. I PFA får kunderne en kvalificeret anbefaling, der tager udgangspunkt i den enkelte kundes behov og vilkår, som fastsættes rimeligt, fair og gennemsigtigt.

PFA's Kundetillidsrepræsentanter

Det sker ind imellem, at en kunde har en dårlig oplevelse med PFA, når de har fået en klage behandlet. Nogle har behov for at tale med en, der måske kan sætte skub i sagen eller give et godt råd til, hvordan de kommer videre. Andre har bare lyst til at fortælle PFA om en dårlig oplevelse, så PFA kan lære af sine fejl.

I PFA har vi derfor kundetillidsrepræsentanter, som har til opgave at fastholde eller genoprette kundetilliden, hvis tingene er gået skævt.

Indsats for korrekte udbetalinger

Det er i kundernes interesse, at der ikke finder uberettigede eller fejlagtige udbetalinger sted hos PFA. Udbetalinger skal ske på et korrekt grundlag, da forkerte udbetalinger rammer øvrige kunder i form af højere forsikringspriser eller mindre til pension.

PFA har derfor etableret en intern udredningsenhed, som undersøger sager, hvor der kan være tvivl om grundlaget for udbetalinger fra fx forsikringer. Enheden er forankret i PFA's forsikringsafdeling med reference til PFA's direktør for Forsikring.

PFA følger pensions- og forsikringsbranchens etiske kodeks for udredningsarbejde.

Spørgsmål om samfundsansvar?

Har du spørgsmål om PFA’s arbejde med samfundsansvar, så er du velkommen til at kontakte os på CRPFA@pfa.dk.