Klima og ambitioner

Som investor ønsker vi at bidrage til en ansvarlig udvikling. Derfor er klimahensyn integreret i vores generelle investeringsproces, og vi arbejder systematisk med at nedbringe C02-aftrykket i vores aktie- og ejendomsportefølje, ligesom vi aktivt investerer i grønne løsninger som eksempelvis i havvindmølleparker, solcelleparker og batteriproduktion.

Klare ambitioner for en grøn omstilling

PFA bakker op om Paris-aftalen mål om at begrænse CO2-udledningen og om den grønne omstilling, der er nødvendig for at skabe en mere bæredygtig verden. Og gennem deltagelsen i det internationale FN-stiftede investornetværk Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA) har vi forpligtet os til at opnå nul CO2-udledning fra vores investeringsportefølje senest i 2050. Læs mere

PFA’s deltagelse i Net-Zero Asset Owner Alliance betyder også, at vi er forpligtet til at sætte nye og skærpede delmål for CO2-reduktionen hvert femte år frem mod det 2050. Derfor har PFA også et delmål om, at vil reducere CO2-udledningen fra børsnoterede aktier, ejendomme og kreditobligationer med 29 procent inden udgangen af 2025 sammenlignet med i klimaaftrykket 2019. Læs mere

Vi tilbyder også vores kunder mulighed for at investere hele eller dele af deres pensionsopsparing i PFA Klima Plus, hvor vi er endnu mere ambitiøse i forhold til CO2-udledningen. Frem mod 2025 er det her ambitionen, at hele produktet skal være CO2 neutralt, mens det i 2030 skal være CO2 negativt, og dermed trække mere CO2 ud af atmosfæren, end investeringerne udleder. Læs mere

Indblik i PFA’s rejse mod nul CO2-udledning

PFA har forpligtet sig til at opnå nuludledning (netto) af CO2 fra PFA’s samlede investeringsportefølje senest i 2050 i regi af det FN-støttede investorinitiativ Net-Zero Asset Owner Alliance. For PFA Klima Plus er det ambitionen allerede at have nuludledning i 2025 (netto).

For at opnå det bliver der arbejdet målrettet på flere områder. Bl.a. ved at investere i grønne aktiver, være aktiv investor og reducere andelen af investeringer i virksomheder, der udleder meget CO2. Også investering i skov er blevet en vigtig kilde til absorbering af CO2.

Hvordan det arbejde mere konkret foregår beskrives her i PFA’s retningslinjer for at opnå netto-nul CO2-udledning.

Læs mere

Holdbar overgang fra fossil til klimavenlig energi

Selvom tempoet kan diskuteres, så vil verden på sigt bevæge sig mod en udfasning af fossil energi. PFA vurderer derfor, at der er en stigende risiko ved at investere i fossil energi eller i selskaber, der er efterslæbende i forhold til grønne omstilling. Samtidig har vi en stærk tro på, at vi kan skabe merafkast ved at fokusere på selskaber, der er med til at løse verdens klimaproblemer fremfor at forværre dem.

Vi investerer derfor aktivt i transitionen, som sigter efter en global netto-nul-emissionsøkonomi i 2050, og hvor fossil energi kun vil spille en mindre rolle. Det sker med afsæt i Parisaftalens mål om at holde de globale temperaturstigninger godt under 2°C, og helst under 1,5°C. 

Læs mere

Biodiversitet og klimakrisen hænger uløseligt sammen

PFA er vi optaget af den kritiske udvikling, vi ser på hele biodiversitetsområdet, som vi ser med alvor på. I tråd med klimaudfordringen og de tiltag, vi har forpligtet til på klimaområdet, ønsker vi også at være med til at passe godt på vores natur. 

Vi investerer for at sikre vores kunder et godt afkast på ansvarlig vis, og her udgør kriserne også væsentlige risici for vores mulighed for at opfylde den ambition. I den forbindelse er det væsentligt at udforske, hvordan løsninger på klimaudfordringerne kan spille sammen med konkrete løsninger for at sikre biodiversitet.  

Der er mange dilemmaer og nuancer i spil, og det er et felt, som udvikler sig hastigt. Både i forhold til den viden vi i dag har, og det datagrundlag vi kan rapportere på. Den kompleksitet kigger vi ind i og arbejder struktureret med, i takt med rapporteringskrav og data også bliver mere omfattende.

I forbindelse med FN’s Biodiversitet COP15 i Canada i december 2022 har PFA valgt at skrive under på erklæringen ”Moving Together on Nature” sammen med godt 150 andre investorer for at bidrage til beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer gennem vores finansieringsaktiviteter og investeringer.

Læs mere her


   Vi investerer i vedvarende energi

Vi investerer aktivt i grønne løsninger og vedvarende energi. Blandt andet har vi investeret i solcelleparker og i verdens største havvindmøllepark, Hornsea 1, som kan producere grøn strøm nok til at forsyne 1 mio. husstande.      


   Du kan investere ekstra klimavenligt

Med PFA Klima Plus giver vi vores kunder mulighed for at investere hele eller dele af deres pensionsopsparing ekstra klimavenligt. Produktet har som ambition at være CO2-neutralt allerede i 2025.

Læs mere om PFA Klima Plus

 

Vi bygger efter miljøvenlige standarder

Vi bestræber os på at bygge og renovere bæredygtigt og miljøvenligt – blandt andet screener vi alt nybyggeri og større renoveringer for at kunne certificere dem med et bæredygtighedsmærke kaldet DGNB, der bygger på FN's definition af bæredygtighed. Læs mereSe mindreDet gælder eksempelvis ombygningen af PFA’s eget domicil, som tager udgangspunkt i en høj grad af genanvendelse og energioptimering og at kunne opnå en DGNB-sølvcertificering.      

Vi samarbejder med nationale og internationale klimanetværk – og organisationer

 • Carbon Disclosure Project – CDP
  Som medlem af det internationale klimanetværk CDP arbejder vi for at øge antallet af virksomheder, der rapporterer klimaregnskab. 
 • Climate Action 100+
  For PFA er dialog et centralt element til at påvirke udviklingen. For at styrke dialogen deltager vi i den internationale sammenslutning af investorer Climate Action 100+, som indgår i dialog med de 100 mest CO2-tunge selskaber i verden. 
 • Dansif
  Som medlem af Dansif udveksler vi erfaringer om ansvarlige investeringer med en række fremtrædende institutionelle investorer og rådgivere fra Danmark.
 • Dansk Erhvervs CSR-netværk
  Som medlem af Dansk Erhvervs CSR-netværk deltager vi i temamøder, hvor vi får adgang til state of the art information om CSR og får mulighed for at udveksle erfaringer omkring arbejdet med CSR. 
 • Green Building Council Denmark
  Som medlem af Green Building Council Denmark får vi mulighed for at fremme en helhedsorienteret tilgang til byggeri og byområder. Dette foregår primært gennem DGNB-certificeringsordningen.
 • Nordic Engagement Coorperation
  PFA er som eneste danske selskab en del af investorsamarbejdet NEC. NEC samarbejder om en fælles aktiv ejerskabsdialog med selskaber, hvor der er identificeret fx miljømæssige risici.
 • Ocean Plastic Forum
  Gennem Ocean Plastic Forum støtter PFA op om transitionen mod en mere bæredygtig anvendelse og afskaffelse af plastik.
 • Regeringens klimapartnerskab for den finansielle sektor
  PFA har deltaget i regeringens klimapartnerskab for den finansielle sektor med tidligere Group CEO Allan Polack. Arbejdet mundede ud i en 32 siders rapport med en fremadrettet køreplan og en række anbefalinger til regeringen.
 • United Nations-convened Net-Zero Asset Owner Alliance – N-Z AOA
  Som medlem af investorsammelslutningen N-Z AOA har PFA Forpligtet sig til at have en netto-udledning af CO2 på nul fra investeringsporteføljen senest i 2050. Som en del af opnåelsen af netto-udledning på nul i 2050 har PFA i regi af N-Z AOA sat et ambitiøst mål på 29 % reduktion af den samlede portefølje allerede i 2025*.
  *basisår 2019

Læs mere om vores arbejde med klima- og miljøindsatser

 

Har du spørgsmål om PFA’s arbejde med samfundsansvar, så er du velkommen til at kontakte os på CRPFA@pfa.dk.